Informatii legale primite la completarea Formularului de deschidere cont

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – Legea conformității fiscale a conturilor straine) reprezinta un set de masuri legislative adoptate in luna martie 2010 de Senatul Statelor Unite ale Americii (SUA) cu scopul de a preveni si reduce evaziunea fiscala generata de activitatea transfrontaliera a rezidentilor americani.

FATCA instituie obligaţia pentru instituţiile financiare nerezidente in SUA (inclusiv pentru institutiile financiare romane) de a transmite in mod automat, direct sau prin intermediul autorităţilor fiscale ale statelor lor de rezidenta, informaţii financiare legate de cetatenii sau rezidenţii americani respectivi, persoane fizice si juridice.

Neconformarea institutiilor financiare nerezidente in SUA la aceasta obligatie se sancţioneaza prin aplicarea unui impozit cu reţinere la sursa de 30% asupra oricaror plati de natura dobanzilor, dividendelor, chiriilor, primelor, anuitaţilor, compensarilor, remuneraţiilor, onorariilor si altor castiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, obtinute din surse americane de respectivele instituţii financiare nerezidente in SUA.

Principalele obligatii instituite de FATCA au fost preluate in Acordul incheiat bintre Romania n si Statele Unite ale Americii pentru impunatatirea conformarii fiscal international si pentru implementarea FATCA, acord incheiat in luna Mai 2015 si publicat in Monitorul Oficial din 30 oct 2015.

De asemenea, precizari suplimentare de implementare a FATCA în legislaţia romana sunt aduse de Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1939/18.08.2016 privind stabilirea institutiilor financiare care au obligatia de declarare, categoriile de informatii privind identificarea contribuabililor, precum si informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de acestia la institutiile financiare, institutiile financiare nonraportoare din Romania si conturile excluse de la obligatia de declarare, regulile de conformare aplicabile de catre aceste institutii in vederea identificarii conturilor raportabile de catre acestea, precum si procedura de declarare a acestor informatii si a normelor si procedurilor administrative menite sa asigure punerea in aplicare si respectarea procedurilor de raportare si diligenta fiscala prevazute in instrumentele juridice de drept international la care Romania s-a angajat.

Tara de rezidenta fiscala: este tara in care, din punct de vedere fiscal, o persoana fizica este supusa impozitarii in funcție de criteriile prevazute in legislatia tarii respective. SAI Certinvest S.A. va considera ca tara de rezidenta fiscala a persoanei fizice este cea menţionata in documentul de identitate oficial, in pasaport, sau in oricare alt document doveditor de identitate prezentat de persoana fizica. Excepții: in cazul in care persoana fizica comunică altă tara de rezidenta fiscala decât cea inscrisa in documentul de identitate oficial, in pasaport, sau in oricare alt document doveditor de identitate prezentat, tara de rezidenta fiscala va fi dovedită de către persoana fizica prin prezentarea unui certificat de rezidenta fiscala emis de către autoritatea fiscala /autoritatea competenta conform legislației tarii respective sa emita aceste documente. In lipsa prezentarii acestui certificat, SAI Certinvest S.A. va considera ca tara de rezidenta fiscala, tara care a emis actul de identitate oficial, pasaportul sau alt document doveditor de identitate. Persoana fizica care nu este rezidenta fiscal in Romania si este rezidenta fiscal intr-o tara care are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri cu Romania, si care incaseaza venituri cu regim de reținere la sursa, are obligația, conform legislației romanești, de a prezenta SAI Certinvest SA certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala / autoritatea competenta sa emita astfel de documente din tara rezidenței sale fiscale, in original si insotit de traducerea autorizata in limba romana a acestuia .

PEP Persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante,dupa cum urmeaza:

 • sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjuncti sau secretari de stat
 • membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare
 • membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
 • membri ai curtilor supreme, ai curtilor constitutionale sau ai altor instante de nivel inalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac
 • membri ai organelor de conducere din cadrul curtilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale
 • ambasadori, insarcinaţi cu afaceri si ofiteri superiori in forţele armate
 • membrii consiliilor de administratie si a consiliilor de supraveghere si persoanele care deţin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat si ale companiilor naţionale
 • directori, directori adjuncti si membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internationale.

Niciuna dintre categoriile prevazute mai sus nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare.

O persoana nu mai este considerata ca fiind expusa public dupa implinirea unui termen de un an de la data la care persoana a incetat sa mai ocupe o functie publica importanta.

Membri ai familiei PEP sunt urmatoarele categorii de persoane:

 • sotul persoanei expuse public sau partenerul acesteia/persoana cu care aceasta se afla in relaţii asemanatoare acelora dintre soti
 • copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla in relatii asemanatoare acelora dintre soti
 • parintii

Persoanele cunoscute ca asociati/apropiati ai PEP sunt urmatoarele:

 • persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora impreuna cu oricare dintre persoanele expuse public sau ca având orice altă relatie de afaceri stransa cu o astfel de persoana
 • persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind infiintate in beneficiul de facto al uneia dintre persoanele expuse public.

Beneficiar real

Orice persoană fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune sau o activitate.