Politica privind confidentialitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului General privind Protectia Datelor (denumit “GDPR”) la data de 25 mai 2018, dorim – in calitate de Operator – va informam cu privire la  prelucrarea datelor dumneavoastra personale, in acord  cu Regulamentul (UE) 2016/679 de catre SAI Certinvest SA. Scopul principal al acestui regulament este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Prelucram datele cu caracter personal pe care ni le furnizati dumneavoastra in mod direct sau indirect (de exemplu, prin alte persoane care va reprezinta in raporturile cu SAI Certinvest SA, cum ar fi, persoanele care sunt investite cu exercitiul autoritatii parintesti/ tutelare), precum si date care sunt generate pe baza acestora, precum codul de identificare client, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de orice persoana.

Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastra in momentul in care utilizati site-ul nostru (inclusiv www.InvestOnline.ro), precum si in derularea relatiilor contractuale incheiate si prestarii serviciilor de catre SAI Certinvest SA.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor financiare si/sau indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de catre SAI Certinvest SA.

  

Politica privind confidentialitatea datelor cu caracter personal poate fi modificata, iar SAI Certinvest SA va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a politicii. Prin consultarea frecventa a acestui site puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de catre SAI Certinvest SA.

Website-ul SAI Cerinvest SA (inclusiv www.InvestOnline.ro) poate include link-uri catre alte website-uri care sunt gestionate de alte entitati/persoane juridice care nu au legatura cu SAI Certinvest SA si cu privire la care societatea nu poarta nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri catre alte website-uri, care aplica politici separate in privinta confidentialitatii. Daca accesati aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dvs.

“Operator” – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

“Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata„); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

“Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Pseudonimizare” inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat acestea sa nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fara a se utiliza informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie stocate separat si sa faca obiectul unor masuri de natura tehnica si organizatorica care sa asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

Date Protejate” inseamna datele cu caracter personal pe care Procesatorul le primeste / ii sunt puse la dispozitie/ii sunt accesibile de la sau in numele Operatorului; sau pe care le obtine in legatura cu indeplinirea obligatiilor sale contractuale.

Consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Date biometrice” inseamna date cu caracter personal care rezulta in urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirma identificarea unica a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

„Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal” – o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Ce date cu caracter personal colectam?

SAI Certinvest SA colecteaza si proceseaza, dupa caz, diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastra:

 • date de identificare: numele si prenumele, CNP, seria si numarul CI/altui document cu functie similara, de identificare pentru persoanele straine (pasaport, permis de sedere), data si locul nasterii, cetatenia, IP-ul, identificator utilizator.
 • date privind starea civila: date din certificatul de casatorie /divort, dupa caz.
 • date de contact: adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, de resedinta, e-mailul, telefonul.
 • date necesare evaluarii eligibilitatii dumneavoastra, cum ar fi:
 • informatii referitoare la ocupatia, numele angajatorului, pozitia detinuta
 • informatii ce servesc cunoasterii clientelei, precum functia publica detinuta, expunerea publica etc.
 • informatii financiare: istoricul tranzactional, numarul de cont (conturi) bancar(e), datele asociate cardului bancar, sursa fondurilor ce urmeaza sa fie utilizate in derularea relatiei de afaceri, valoarea investitiei, rezidenta fiscala;
 • orice alte date necesare sau utile desfasurarii activitatii SAI Certinvest SA, in conditiile legii.

De asemenea, colectam pe suport durabil si prelucram si “date sensibile” despre dumneavoastra, cum ar fi date biometrice:

 • inregistrarea vocii, in cadrul apelurilor telefonice inregistrate destinate operatiunilor cu unitati de fond;
 • imaginea din selfie-ul realizat de dumneavoastra si incarcat in Formularul deschidere cont;
 • imaginea din actul de identitate.

SAI Certinvest SA si confidentialitatea datelor

In functie de activitatea desfasurata, SAI Certinvest SA prelucreaza datele cu caracter personal ale dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, in urmatoarele conditii:

 • pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului, vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri disponibilă www.investonline.ro
 • In masura in care sunteti in categoria angajatilor (inclusiv candidat, angajat temporar, membru de familie al unui angajat etc.), SAI Certinvest SA va prelucra datele dumneavoastra conform urmatoarelor scopuri si temeiuri (reflectate in sectiunile de mai jos): A (b) – (e) A (g) – (m); B (a) – (c); C (a) (b) (e) (g) (h) (i).
 • in masura in care sunteti beneficiar al produselor si/sau serviciilor prestate de SAI Certinvest SA (beneficiari reali, clienti si potentiali clienti persoane fizice, reprezentanti ai clientilor etc.) SAI Certinvest SA va prelucra datele dumneavoastra conform urmatoarelor scopuri si temeiuri (reflectate in sectiunile de mai jos): A(a)-(k) A (m); B(a) (b) (d); C(a)-(g) C (i).
 • in masura in care sunteti partener contractual al SAI Certinvest SA (inclusiv reprezentant al partenerului, evaluator, agent, prestator de servicii, locatar, participant la evenimentele organizate de SAI Certinvest SA): A(b) – (d) A (g) – (j) A(m); B(a)(b) (e); C (a) (b) (d) (e) (g) (i)
 • in masura in care sunteti un tert fara a avea o legatura cu SAI Certinvest SA exista posibilitatea ca societatea sa prelucreze datele dumneavoastra conform sectiunii A(k) – in masura in care SAI Certinvest SA primeste anumite documente si/sau solicitari din partea acestor entitati, SAI Certinvest SA poate primi datele dumneavoastra de identificare precum si alte informatii dupa caz (spre exemplu, date despre anumite conturi poprite si valoarea debitelor, in ipoteza primirii unor popriri pe numele dumneavoastra).

 

In ce scop folosim datele dumneavoastra cu caracter personal?

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (vizitatori site, angajati, candidati, investitori/investitori potentiali, reprezentanti legali sau conventionali ai investitorilor, imputernicitilor si beneficiarilor reali etc.) sunt prelucrate in baza legislatiei aplicabile  in urmatoarele scopuri, temeiurile prelucrarii datelor personale fiind, dupa caz – obligatia legala, interesul legitim, incheierea si executarea contractului si consimtamantul:

A: In vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri:

a) administrarea fondurilor deschise de investitii si a portofoliilor individuale (conform prevederilor OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital) si administrarea fondurilor de investitii alternative (conform Legii 74/2015 privind administrarea de fonduri de investitii alternative);

b) prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat de dumneavoastra, pentru executarea si imbunatatirea serviciilor financiare oferite dumneavoastra, prin preluarea in sistemul informatic de evidenta al SAI Certinvest SA, a datelor continute in actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile in materie;

c) conformarea cu normele legale aplicabile in domeniul societatilor de administrare a investitiilor in vederea respectarii cerintelor de cunoastere a clientelei, prevenirii activitatilor de spalare a banilor si combaterii finantarii terorismului, raportarii tranzactiilor conform legislatiei aplicabile, administrarii conflictelor de interes, gestionarii controalelor din partea autoritatilor in ceea ce priveste relatia cu clientii;

d) pentru indeplinirea tuturor obligatiilor SAI Certinvest SA legate de supravegherea financiara efectuata asupra societatii si de raportare catre autoritatile de supraveghere;

e) raportarea catre insitutii publice (Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF-, Inspectoratul Teritorial de Munca -ITM-, Agentia Nationala de Administrare Fiscala -ANAF, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor – ONPCSB-, etc.), banci depozitare, furnizori, conform prevederilor legale;

f) evaluarea eligibilitatii in vederea acordarii unor produse si servicii de investitii standard sau personalizate (inclusiv etapa acordarii/aprobarii), prin realizarea unui profil luand in considerare indicatori in evaluarea veniturilor si cheltuielilor anuale, a riscului investitiilor, determinarea experientei in domeniul investitiilor financiare;

g) gestiune administrativ – financiara si executarea obligatiilor fiscale/contabile;

h) pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentatiei contractuale (inclusiv asigurarea operatiunilor conexe acestor activitati) si/sau ale alor documente ce contin date cu caracter personal;

i) derularea proceselor de audit intern;

j) respectarea cerintelor prudentiale nationale si europene aplicabile societatilor de administrare a investitiilor;

k) gestionarea relatiilor cu autoritatile publice sau cu alte persoane care presteaza un serviciu public (executori judecatoresti, notari etc.);

l) gestionarea obligatiilor in baza legislatiei muncii (gestionarea dosarului de personal, securitatea si sanatatea in munca etc.);

m) implementarea masurilor tehnice menite sa asigure securitatea datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta);

Pentru indeplinirea acestor scopuri, SAI Certinvest SA se va baza in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului de activitate.

B. In vederea incheierii si executarii contractelor, pentru urmatoarele scopuri:

a) derularea oricaror raporturi juridice rezultate din contractele incheiate intre SAI Certinvest SA si dumneavoastra (inclusiv prin incheierea formularului de subscriere, de rascumparare si/sau a contractului pentru operatiuni cu unitati de fond prin internet si telefon) sau societatea pe care o reprezentati;

b) monitorizarea adecvata a tuturor obligatiilor asumate de partenerii contractuali ai SAI Certinvest SA (persoane fizice);

c) incheierea si executarea contractelor de munca (training, salarizare, bonusare, evaluarea performantelor etc.).

d) introducerea datelor investitorilor/investitorilor potentiali in sistemele informatice ale SAI Certinvest SA in vederea gestionarii relatiei cu acestia

e) colectarea de debite/recuperare creante (precum si activitati premergatoare acestora, inclusiv activitati de due diligence);

C. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale SAI Certinvest SA in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, pentru urmatoarele scopuri:

a) imbunatatirea serviciilor financiare furnizate prin imbunatatirea fluxurilor, politicilor si procedurilor interne;

b) implementarea unei linii interne de raportare a neconformitatilor sesizate de catre orice persoane in legatura cu serviciile oferite;

c) managementul portofoliului;

d) scopuri de marketing simplu, PR si comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile financiare, activitatea SAI Certinvest SA si a tertilor parteneri contractuali;

e) gestionarea reclamatiilor primite din partea dumneavoastra;

f) transmiterea datelor la FATCA si CRS pe parcursul gestionarii relatiei contractuale ce intra in sfera de aplicare a regulilor privind FATCA/CRS; consultarea informatiilor inregistrate pe numele Dumneavoastra in baza de date FATCA/CRS de catre oricare Participant la Sistemul FATCA/CRS in vederea prestarii de servicii financiare, la solicitarea Dumneavoastra respectiv in vederea ofertarii dumneavoastra cu astfel de produse;

g) constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale SAI Certivest SA in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens;

h) scopuri de recrutare si resurse umane in ceea ce priveste candidatii si angajatii SAI Certinvest SA; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;

i) proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sisteme.lor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate)

Exista anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca SAI Certinvest SA obtina consimtamantul dumneavoastra. SAI Certinvest SA va obtine acest consimtamant prin diverse mijloace. Consimtamantul astfel furnizat poate fi oricand revocat in scris, la sediul SAI Certinvest SA sau prin e-mail, la adresa  [email protected] .

Unul din scopurile pentru care SAI Cerinvest SA trebuie sa obtina consimtamantul dumneavoastra il reprezinta marketingul direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse si servicii SAI Certinvest SA,  ale partenerilor, inclusiv transmiterea de catre SAI Certinvest SA a unor comunicari comerciale in acest scop.

 

Cine va avea acces la datele dumneavoastra cu caracter personal?

Conform legislatiei in vigoare, putem dezvalui o parte sau toate datele cu caracter personal catre urmatoarele entitati: autoritati publice (ASF, ANAF, ONPCSB, ITM etc.), instante de judecata, organe de politie, auditori financiari, banca depozitara, executori judecatoresti, notari publici, avocati, precum si companiilor furnizoare de servicii: servicii de curierat, de transmitere a sms-urilor pentru resetarea parolelor din contul My InvestOnline, managementul documentelor, arhivare, dezvoltare si suport IT etc.

Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca SAI Certinvest SA transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE. Pentru transferurile in afara UE/SEE, SAI Certinvest SA isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege.

 

Cat timp prelucram datele dumneavoastra personale?

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

Este posibil ca, in urma implinirii termenelor legale de arhivare, SAI Certinvest SA dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

Care sunt drepturile persoanelor vizate si cum pot fi exercitate?

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;
 2. Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
 3. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 5. Dreptul de opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 7. Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar;
 8. Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 9. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

Cum protejam datele cu caracter personal?

SAI Certinvest SA a implementat politici si proceduri de securitate speciale pentru a proteja informatiile cu caracter personal impotriva pierderii, utilizarii necorespunzatoare, modificarii sau distrugerii neautorizate a acestora. Accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie sa le cunoasca. Acestea au datoria sa mentina confidentialitatea acestora.

 

Utilizarea modulelor de tip Cookies

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind acest aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate pe www.investonline.ro si www.certinvest.ro.

Cum puteti obtine informatii suplimentare?

Daca aveti intrebari despre politica SAI Certinvest SA,  privind Regulamentul (UE) 2016/679, referitoare la modul in care se stocheaza si se prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, sau daca doriti sa va modificati acordul privind prelucrarea datelor personale in scop de marketing, va rugam sa ne transmiteti o solicitare in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor pentru SAI Certinvest SA, astfel:

Printr-o cerere depusa la sediul SAI Certinvest SA din Str. Buzesti 75-77, etaj 10, Biroul 1, Romania

Prin posta – la adresa mai sus mentionata; prin e-mail, la adresa: [email protected]